ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN KALK & CO

Artikel 1. Identiteit van Kalk & Co

Kalk & Co is een handelsnaam van vof Martens

Kamer van Koophandel nummer 09122582

Adres:
Sleeburgsestraat 3B

6611 KP Overasselt

The Netherlands

Telefoon: 0031 (0)6 53 62 70 66

Eigenaren: Hetty Martens en Arjen Weeling

E-mail: info@kalk-co.nl 

Website: www.kalk-co.nl

Btw-identificatienummer Nederland: NL810138384B01

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kalk & Co gedane aanbiedingen en op alle door Kalk & Co aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Kalk & Co aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kalk & Co en kopers.

2.    Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, in een contractuele relatie tot Kalk & Co staat uit hoofde van een met Kalk & Co gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3.    Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4.    Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met deze algemene voorwaarden van Kalk & Co, dan is slechts het in de Kalk & Co voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

5.    Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

6.    Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Ook bij een overeenkomst op afstand. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kalk & Co voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Kalk & Co zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

7.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

8.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het zesde en zevende lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

9.    Door te bestellen geeft u aan met de Kalk & Co algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes

1.    Alle aanbiedingen door Kalk & Co worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website. Kalk & Co is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere de Kalk & Co website, mailings, e-mailings en catalogi.

2.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Kalk & Co gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten en/of digitale inhoud.

4.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.    Alle gegevens over technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, prijslijsten en overige door Kalk & Co verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn daarom niet bindend voor Kalk & Co. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters.

6.    Alle Kalk & Co offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden Kalk & Co derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Kalk & Co gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging van Kalk & Co (de zogenaamde bestelbevestiging of orderbevestiging) geacht wordt door Kalk & Co te zijn aanvaard.

7.    Kalk & Co kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Kalk & Co is gerechtigd opdrachten niet te aanvaarden, dan wel nadere voorwaarde te stellen alvorens over te gaan tot levering, in welk geval Kalk & Co de wederpartij hiervan binnen 14 dagen schriftelijk zal berichten. Kalk & Co is niet verplicht deze weigering nader te motiveren.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2 lid 7, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Een overeenkomst met Kalk & Co, ook indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt pas tot stand wanneer Kalk & Co een aan Kalk & Co gegeven order schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Kalk & Co de orderbevestiging of de bestelbevestiging of de factuur verzendt (per e-mail). Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kalk & Co is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3.    Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door Kalk & Co medewerkers, of namens Kalk & Co gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Kalk & Co alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Kalk & Co.

4.    Kalk & Co zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.    het bezoekadres van Kalk & Co waar de koper met klachten terecht kan;
b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper bij koop op afstand van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.    indien de koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht bij producten:

 1.  De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kalk & Co mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.2.    De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a.    als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Kalk & Co mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 2.  De koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kalk & Co mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.4.    De in lid 4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.5.    Betreft de dienst een installatie, reparatie of onderhoud en kan de koper niet wachten? Dan heeft de koper geen bedenktijd.6.    Vraagt de koper aan Kalk & Co om langs te komen voor een reparatie of onderhoud dat niet kan wachten? Bijvoorbeeld bij een lekkage of een kapotte verwarming? Dan hebt u geen bedenktijd.7.    Sluit u een dienst af? En is start de dienstverlening binnen 14 dagen of is de dienstverlening binnen 14 dagen helemaal af? Dan moet de koper er uitdrukkelijk mee instemmen dat de dienst binnen de bedenktijd begint. En koper moet verklaren af te zien van de bedenktijd. Als koper dit heeft gedaan, heeft koper geen bedenktijd meer.8.    Koopt de koper een dienst die langer duurt dan 14 dagen? Bijvoorbeeld een onderhoudscontract? En wil de koper dat de dienst binnen de bedenktijd ingaat? Dan moet de koper daar zelf om vragen.

  9.    Koper kan dan nog wel binnen de bedenktijd van de dienst af. Als koper dat wil moet koper wel betalen voor de periode dat koper de dienst al heeft gebruikt.


  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 3.  Indien Kalk & Co de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.11.    Indien Kalk & Co de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6. Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1.  Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals koper dat in een winkel zou mogen doen.2.    De producten die koper retour stuurt wil Kalk & Co graag weer aan een nieuwe klant verkopen. Deze verwacht een onbeschadigd nieuw product in een nieuwe complete verpakking met alle componenten compleet in de verpakking. Kalk & Co zal hier streng op toezien.3.    De verpakking dient ook onbeschadigd te zijn en er mogen geen stickers, teksten of plakband op zitten.4.    De retourgoederen worden door Kalk & Co scherp gecontroleerd op beschadigingen en op de compleetheid van de verpakking met inhoud. Beschadigingen of beschadigde producten en/of verpakkingen leiden tot het niet of niet geheel terugbetalen van de aankoopsom.5.    De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1, 2, 3 en 4.

  6.    De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Kalk & Co hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

  1. Maakt koper gebruik van het herroepingsrecht dan moet koper dit binnen de bedenktijd van 14 dagen aan Kalk & Co laten weten. Koper kan daarvoor het herroepingsformulier van Kalk & Co gebruiken of een brief of e-mail schrijven. Het herroepingsformulier van Kalk & Co kunt u downloaden op de website van Kalk & Co (www.kalk-co.nl/herroepingsformulier). Op verzoek kan Kalk & Co de koper het herroepingsformulier ook mailen.

  2.    De koper moet zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, de producten hebben teruggezonden aan Kalk & Co. Koper moet dit kunnen bewijzen.

  3.    De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking, en conform de voorwaarden in Artikel 7 van dit document.

  4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

  5.    De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Kalk & Co niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als Kalk & Co aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

  6.    De koper is zelf verantwoordelijk voor het transport van de retourproducten en draagt het risico van eventuele beschadiging.

  Artikel 8. Verplichtingen van Kalk & Co bij herroeping

  1.    Als Kalk & Co de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Kalk & Co na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

  2.    Kalk & Co vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele standaard leveringskosten door Kalk & Co in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper Kalk & Co de herroeping meldt. Tenzij Kalk & Co aanbiedt het product zelf af te halen, mag Kalk & Co wachten met terugbetalen tot Kalk & Co het product heeft ontvangen.

  3.    Kalk & Co gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

  4.    Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kalk & Co de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht
  1. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien een product en/of een dienst en/of een digitale inhoud op de webshop van Kalk & Co middels het volledig doorlopen van het totale bestelproces in de webshop door koper is besteld.

2.    Kalk & Co kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Kalk & Co dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

I.    Dienstenovereenkomsten, maar alleen als:
a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en
b.    de koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Kalk & Co de overeenkomst heeft uitgevoerd;
II.    Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke koper bestemd zijn;

III.    De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en
b. de koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10. De prijs

1.    De prijzen in de webshop zijn voor particuliere kopers inclusief omzetbelasting. Wederverkopers zien via de eigen inlog de prijzen exclusief omzetbelasting.

2.    Eventuele kosten voor verpakking, vervoer en overige kosten worden indien van toepassing duidelijk in de webshop vermeld.

3.    De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies,
belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.    Kalk & Co behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft Kalk & Co het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien Kalk & Co zich binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient koper binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Kalk & Co bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

5.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Kalk & Co dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 11. Nakoming overeenkomst, garantie, garantie bij installatie en extra garantie

1.    Kalk & Co staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Kalk & Co er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    De bij producten aangegeven garantie geldt voor fabricagefouten. Fouten veroorzaakt door verkeerde aansluiting, onjuist gebruik/onderhoud, grof geweld, verkeerd aansluiten door koper/derden en verkeerd gebruik vallen niet de garantie.

 1. Garantie bij installatie: Indien koper de producten van Kalk & Co niet door Kalk & Co vakkundig laat aansluiten, is koper zelf verantwoordelijk voor een juiste installatie. Indien koper de producten door derden laat aansluiten dient dit te gebeuren door een deskundig bedrijf die werkt volgens de regel- en wetgeving. Reclamaties bij onjuist aansluiten door koper of door derden worden dan ook niet in behandeling genomen.
 2. Een door Kalk & Co, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Kalk & Co kan doen gelden indien Kalk & Co is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.5.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Kalk & Co, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12. Levering en uitvoering

1.    Kalk & Co zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Kalk & Co kenbaar heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kalk & Co geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Er is geen recht op eventuele schadevergoeding.

4.    De door Kalk & Co in de webshop of op offertes of op bevestigingen schriftelijk opgegeven levertijden, anders dan vermeld in het vorige lid gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Kalk & Co voor de uitvoering van de order nodig heeft in het bezit van Kalk & Co zijn. De door Kalk & Co opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient Kalk & Co derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

5.    Na ontbinding conform lid 3 en 4 van dit artikel zal Kalk & Co het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kalk & Co tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Kalk & Co bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.    Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt zijn de bezorgkosten gratis bij bestellingen boven € 100,- per levering, met uitzondering van leveringen op de waddeneilanden en buiten Nederland. Voor bestellingen onder € 100,- gelden de aangegeven verzendkosten. Indien koper op een Waddeneiland woont en producten niet door een brievenbus kunnen, dan bedragen de bezorgkosten ongeacht het bedrag € 45,-. Woont koper in België dan bedragen de bezorgkosten voor producten die niet door de brievenbus kunnen ongeacht het bedrag € 75,-.

8.    Herlevering. Lukt het de transporteur niet om de producten af te leveren conform afspraak en is dit niet te wijten aan hem of Kalk & Co, dan worden de kosten voor de herlevering aan koper doorberekend.

9.    Buitenlandse kopers levert Kalk & Co, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Transport naar buitenland is voor rekening en risico van de koper. Uit- en inklaring wordt door Kalk & Co verzorgd, doch is voor rekening van de koper.

10.    Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Kalk & Co het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Artikel 13. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.    De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.    De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Verlenging:

3.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

5.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14. Betaling

1.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kalk & Co te melden.

3.    Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kalk & Co is gewezen op de te late betaling en Kalk & Co de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kalk & Co gerechtigd de door Kalk & Co gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kalk & Co kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

4.    Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is koper in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Kalk & Co het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van alle Kalk & Co verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle Kalk & Co rechten uit het gemene
recht voortvloeiend.

5.    Ook is Kalk & Co gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Kalk & Co alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Kalk & Co verrichte prestatie, onverminderd het recht van Kalk & Co op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Kalk & Co, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging vanuit Kalk & Co nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

6.    Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 5 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

7.    Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

8.    Kalk & Co kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een
kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 15. Klachtenregeling

1.    Kalk & Co beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Bij Kalk & Co ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kalk & Co binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.    Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

4.    De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Kalk & Co verstrekt heeft. De koper moet waar het de in de Kalk & Co offerte, of wat daarvan deel uitmaakt, door Kalk & Co verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Kalk & Co geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door Kalk & Co geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

5.    Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering aan Kalk & Co ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

6.    Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 7 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Kalk & Co ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

7.    Ieder vorderingsrecht van de koper jegens Kalk & Co betrekking hebbend op gebreken in de door Kalk & Co geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Kalk & Co ter kennis zijn gebracht;
b. de koper Kalk & Co geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Kalk & Co voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

8.    In geschillen omtrent de kwaliteit van de door Kalk & Co geleverde zaken zal een door Kalk & Co aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door Kalk & Co geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens Kalk & Co (garantie-) aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van Kalk & Co is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

2. Ingeval van reclame is Kalk & Co, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door Kalk & Co wordt vastgesteld en voor Kalk & Co tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te keuze van Kalk & Co-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden
factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst,
alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige
zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor
bedoeld.

3. Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Kalk & Co.

4. Behoudens eventuele verplichtingen van Kalk & Co uit hoofde van het bovenstaande is Kalk & Co nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld door Kalk & Co (door degenen die Kalk & Co voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen), blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en is Kalk & Co met name ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Kalk & Co is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

6. De koper is gehouden Kalk & Co te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Kalk & Co mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door Kalk & Co geleverde zaken blijven eigendom van Kalk & Co tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Kalk & Co geleverde zaken aan Kalk & Co verschuldigd is. Indien Kalk & Co zulks nodig oordeelt heeft Kalk & Co het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Kalk & Co over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Kalk & Co over te dragen.

4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper eigendomsrecht van Kalk & Co rustend op de door Kalk & Co geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van Kalk & Co een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

5. Kalk & Co is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar Kalk & Co in eigendom toebehoren, onder Kalk & Co te nemen, zodra Kalk & Co in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Kalk & Co voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Kalk & Co ook het recht de koper na het onder Kalk & Co nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te
spreken.

6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Kalk & Co deze verzekering aan te tonen.

Artikel 18. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten macht van Kalk & Co die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Kalk & Co, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Kalk & Co door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Kalk & Co gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze door Kalk & Co. Ingeval van overmacht kan de koper Kalk & Co niet tot
schadevergoeding aanspreken.

Artikel 19. Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen Kalk & Co en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Kalk & Co aangegane overeenkomsten en door Kalk & Co verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21. Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Kalk & Co, Overasselt, Nederland. December 2017